کمی آهسته تر لطفا!   

به آرامش احتیاج دارم. باز هم زندگی دارد می دود, باید نگهش داشت یا که دورش را کم کرد.

 

 

لینک
پنجشنبه ٢۱ خرداد ،۱۳۸۸ - شقایق