گفت به انسانیت انسانها، توهین نکن. از اون چیزاییه که خش نمی اندازه، بلکه چنگ می اندازه و براده برداری می کنه از روح آدما و خوب شد صورتم را نمی دید که که چه چطور از شرم سرخ شده بودم. خودش می داند چه عزیز است. کاش بداند.

لینک
یکشنبه ٢۱ خرداد ،۱۳٩۱ - شقایق

       

هوای این روزا جون میده برای عاشق شدن، کار کردن، قدم زدن، شراب خوردن و خلاصه یک کلام زندگی کردن! این روز ها را فقط برای این روزها زندگی می کنم. بعد که رفتی غصه ی نبودنت را می خورم.

لینک
چهارشنبه ۱٧ خرداد ،۱۳٩۱ - شقایق

       

  

آدمهای عجیب غریب که زیاد دیده باشی عادتت می شود همیشه گارد گرفته باشی. دیگر مثل قدیم تر ها نیست که همه خوبند مگر خلافش ثابت بشود. مدت زیادی است که آدم ها دور باید بایستند و دوست نمی شود باشند مگر اینکه خلافش ثابت شود. ایمیل را که فرستادم فکر کردم کم خشونت بار تر هم می توانست بفهمد دنبال دوست نمی گردم. 

 

 

لینک
چهارشنبه ۱٧ خرداد ،۱۳٩۱ - شقایق

       

نگران پدر هستم و با کسی نمی توانم این نگرانی را تقسیم کنم. تلفن را که بر می دارم و صدایش را می شنوم یخ می زنم. احساس ناتوانی می کنم و این حس دستانم را بی حس می کند و بی انرژی می شوم. 
  
 
روز پدر است و تلاش کردم صدایش را بشنوم و تلفنش در دسترس نیست. در جعبه ی کوچکم در شرکت نشسته ام و تقویم را ورق می زنم تا شاید روزی را پیدا کنم که روزش نباشد. شمار کاش هایی که از صبح در دل گفته ام از دستم خارج شده. روزت مبارک بهترین و بی منت ترین پدر دنیا.
 
 
 
لینک
سه‌شنبه ۱٦ خرداد ،۱۳٩۱ - شقایق

       

روزی خیلی از این آدمهایی که سکته می کنند فامیلیم را می بینند، یاد می گیرند درست و کامل و با یک لبخند تلفظش کنند. همانطور که اسم چهار بخشی استادم را تلفظ می کنند.  چند ماهی هست یک پونز قرمز اضافه می کنم به اتاقک کوچکم در شرکت بابت هر کدام از آنهایی که مقاومت می کردند تلاش کنند و حالا کامل و درست صدایم می کنند.

زندگی خوب است، خانه ام هنوز بوی پدر و مادر را می دهد و هنوز از داشتنشان لبخند به لب دارم. این دوری را لازم داشتم، لازم داشتیم تا همدیگر را ببینیم. دوست داشتنیند.

 

لینک
چهارشنبه ۱٠ خرداد ،۱۳٩۱ - شقایق

   A day to remember :)   

می گه 

I guess I should say this, "fuk'em"!! Who do they think they are to treat you that way?  You're upset cause you don't measure up to the standards of people you neither like nor respect? What's up with that

و من که هنوز از به خاطر آوردنش با زور جلوی خنده ام را می گیرم فکر می کنم :))

 

What's up with that :))

لینک
سه‌شنبه ٩ خرداد ،۱۳٩۱ - شقایق