آشوب   

خستگی می نشیند به استخانت. انگار که همه ی بار  عالم را بر شانه هایت حمل می کنی. از ان شب هاست. 

لینک
پنجشنبه ۱۳ شهریور ،۱۳٩۳ - شقایق

   It's coming...   

لرزیدن دست را دیده ای. لرزیدن دل و زانو ها از جنسی متفاوت دارد. جنس دل دل کردن است.
 جنس خواستن و اطمینان ازمهربانی نگاهش  و ندانستن اینکه چه رنگ خواهد شد.
 آغازی متفاوت است. همراهی و همدلی... 
 
سر انگشتانت می سوزد که بنویسیش. همه ی ۵ سالش را و کلمه ها گم می شوند. 
لینک
دوشنبه ۱٠ شهریور ،۱۳٩۳ - شقایق