تنها خیالی دور   

 

 

یک روز هایی را باید حتما ثبت کرد.  انگار که وسواس گرفته باشی هی می نویسی بعد ناخود آگاه دستت پاک می کند و پاک می کند. انگار هیچ کلمه ای مناسبش نیست. هی نگاه می کنم به آن شب بارانی ، فانوس دریائی و آن بوی عطر هزار ساله و هی کلمه کم می آورم...

 

 

لینک
جمعه ۸ آبان ،۱۳۸۸ - شقایق