کاش فرصت بود از خیال آن شب می نوشتم.  کاش می شد کلماتم زورش را داشتند تا بی افقی آسمانش و مه آلوده بودن آبش را به تصویر بکشند.

دوشنبه پیشنهاد تحقیقاتیم را دفاع می کنم. این آخر هفته یک ماه خواهد بود.

لینک
شنبه ٢۳ آبان ،۱۳۸۸ - شقایق