گاهی آنقدر تلخ می شه شب، آنقدر سرد می شه که حتی می شه  به چای رستوران چینی هم رضایت داد.
لینک
سه‌شنبه ۱٥ دی ،۱۳۸۸ - شقایق