این روز‌ها نوشتن هم ممنوع است. انگشتانت گز گز می کنند؟ بفرمایید یک سر مدرسه فارسی روی گز گزش نمک می پاشند.

لینک
یکشنبه ٢٧ دی ،۱۳۸۸ - شقایق