می شود چندی چشم بر هم گذاشت و گوشه ای خلوت کرد. گوشه ای با آسمونی عصبانی،  که پشت عصبانیتش یک  دنیاست. پشت عصبانیت آسمون این گوشه از دنیا شرابی بینظیره. پشت دوستی از دست رفته ی من و تو چی می تونه باشه هنوز نفهمیدم. 

لینک
پنجشنبه ۱ بهمن ،۱۳۸۸ - شقایق