پیله   

 

بروید کنار، بروید کنار. دارم با خودم دعوا می کنم. دارم پوست می اندازم. تا پروانه نشده ام اگر برگ توت دارید قدمتان سر دلم، اگر نه دور ایستادنتان را قدر دانی می کنم.

لینک
چهارشنبه ٧ بهمن ،۱۳۸۸ - شقایق