چند کلمه با خودم...   

عصبانی باش و لی خسته نه. بیزار باش اما مایوس نه. غمگین باش اما دل مرده نه. سخت باش اما غیر ممکن نه. دختر جان به یادت بیاور فلسفه زندگیت را. این روزها پنجره ای بسته شده دری باز خواهد شد.

خواستم یادم بیاید که خنده دارترین صحنه دنیا تماشای آدمهای چند روست.پس قهقهه بزن دختر جان. خواستم فراموش نکنم زندگیم رنگ آبی قوی می خواهد. از آن آبی ها که می شود درش غرق شد.فقط اراده می خواهد و یک یا علی. 

احتیاج داشتم به خاطرم بیاید خیلی چیزها را می توانند ازم بگیرند اما با آرزوها و باورهایم نمی شود شوخی کرد. قیمتش هر چه که می خواهد باشد. احتیاج داشتم به خودم یادآوری کنم هنوز پر از شورم پر از انرژی پر از ایمان پر از عشق به زندگی.

 

لینک
سه‌شنبه ٢٦ تیر ،۱۳۸٦ - شقایق