مبارک باد   

افقم را می بینید چه نزدیک آمده. قدیم تر ها افقم دوردستی بود که شهامت می خواست انتهایش را جستجو کردن. بس که درگیر آدم ها شده بودم دنیا کوچک شده بود. سبکم و رها، گویی فارغ شده ام.
لینک
چهارشنبه ۱٤ بهمن ،۱۳۸۸ - شقایق