من...استادم...Demand response in security constrained unit commitment   

فردا قرار است توسط استادم سر و ته به پنکه بسته شوم...از تصورش خواب زده شده ام...

لینک
دوشنبه ٧ تیر ،۱۳۸٩ - شقایق