08-10-2010   

یعنی باز هم هجرت؟!  باز هم؟  باز هم من و چمدان و گذرنامه و گوشه دیگری از این دنیا؟ این خانه بدوشی تمام خواهد شد.

لینک
یکشنبه ٢٠ تیر ،۱۳۸٩ - شقایق