بگذار برایت بگویم مشکلش کجاست. اگر بخواهم ذره ذره انگشتانم را به سرمای آب عادت بدهم شاید سالی بکشد و من کماکان ایستاده شستی نیمه در آب دارم. راهش اینجور است که باید چشمانم را ببندم بدون فکر به اما و اگر و شایدش یک دفعه به آب بزنم.

لینک
چهارشنبه ۱٠ شهریور ،۱۳۸٩ - شقایق