ماه...   

ماه که کامل بشود سی سالگی سیصد و شصت و پنج روز یگانه اش را در کوله تقویم می گذارد تا برای همیشه خاطره شود.

 

 

 

برای چرخ زدن نوک انگشتانم، سی سالگی ام ،خنکای پاییزی این روزها و سپردن  موهایم به باد

لینک
چهارشنبه ٢٤ شهریور ،۱۳۸٩ - شقایق