:)   

بعد از مدت ها گپی دوستانه با عزیزی زده است، جماعتی را مورتال کمبت برده است، فوتبال بازی کرده است، دروازه شان را دو بار نجات داده است، توپی صورتش را زخمی کرده است، شام عالی خورده است و خلاصه که خوش می باشد

لینک
دوشنبه ٢٤ آبان ،۱۳۸٩ - شقایق