دستهاشون   

به خاطر مهربونی دستهای بابام، همون دست های بزرگ و خیلی گرمش، به خاطر دست های نازک و کشیده ی مامانم، از آدم ها تنها دست هاشون به یاد من می مونه.

مسافرم و احوال خوشی دارم.

لینک
جمعه ٢۸ آبان ،۱۳۸٩ - شقایق