دفاع   

داره خل می شه! از ترس دستاش یخ کرده. ۴۰۰ سال هم که دانشجو باشه همچنان از امتحان خواهد ترسید.

بنده حمله را بیشتر از دفاع دوست می دارم!

لینک
یکشنبه ٧ آذر ،۱۳۸٩ - شقایق