...   

خوب است از خاطرت نرود هر شروعی حتما پایانی خواهد داشت. آن وقت است که حتی لازم نیست تا صبح قدم بزنی و چشم به سقف بدوزی یا چند ساعت یک بار به خودت چیزی را یاد آوری کنی.

لینک
دوشنبه ۱٥ آذر ،۱۳۸٩ - شقایق