بعضی شب ها کش می آیند. آنقدر که دیدن باریکه ی نور صبحگاه آرزویی دور می شود.

لینک
چهارشنبه ۱٧ آذر ،۱۳۸٩ - شقایق