...   

تب دارم و بدن داغم توان حرکت کردن نداردبد است آدم دلش سرد باشد و بدنش داغ.   کاش دلم گول داغی تنم را می خورد و گرم می شد.

لینک
یکشنبه ٢۸ آذر ،۱۳۸٩ - شقایق