شب بی سحر؟   

شراب خوب و رفیق شفیق و دل خوش

بخت حافظ گر از این گونه مدد خواهد کرد          زلف معشوقه به دست دگران خواهد بود

طوری نیست!

لینک
سه‌شنبه ٧ دی ،۱۳۸٩ - شقایق