هيچ وقت شده آدم ها از عرضشان کم بشود برایت و به طولشان اضافه شود؟ هيچ وقت شده از کسی تصويری بسازی بعد يک باره تصوير مثل تصوير روی آب محو شود. کم رنگ هم نه، محو محو! شده تا به حال فکر کنی چقدر بعضی ها بزرگند ولی همه تصوراتت خيالی بيش نبوده باشد. شده تا به حال آدم ها برايت کوچک شوند؟ کوچک کوچک! به کوچکی مغزشان شاید هم به خالییه دلشان. حس عجيبی است. 

لینک
چهارشنبه ٧ شهریور ،۱۳۸٦ - شقایق