شیان   

هوا که مه آلود می شود من عاشق این شهر می شوم. انگار در خیالی دور قدم می زنی. امروز خورشید هم دلش نمی آمد رویای دخترکی را به آفتاب صبح گاهی بسپارد و تا توانست برای خودنمایی دل دل کرد.

لینک
پنجشنبه ۱٩ اسفند ،۱۳۸٩ - شقایق