*فریب چلیپا را به دریایی افکندم که افسونی انرا در چشمهاتان دو نیم کرد   

دهه ی ۸۰ رفت. ۱۰ سالش چنان به چشم به هم زدنی گذشت که تنها یادم است این همه سال دانشگاه رفتم و همیشه می خواستم درس  نخوانم و هی خواندم . ۲۰ سالگی هایم با همراهی مردی آغاز شد که جوانی کردیم با هم. از خاطراتمان روز های تلخش را که کنار بگذارم از یاد آوریشان صدای قهقهه ام بلند می شود. مگر می شود   آخر آن همه دیوانه گی کرد و خوش بود. ماشین برف سواری را در قطب به درخت کوبیدیم و نصف پول ماهمان را دادیم خسارات، تبریز گردی کردیم و به ریش دنیا خندیدیم، آب قورباغه ای خوردیم و ککمان هم نگزید، از دیوار پادگان کله پاچه فرستادیم و ساعت ها دنیا را به مضحکه گرفتیم، با چمدان به دردنخورمان پاریس و هامبورگ و درسدن را زیر پا گذاشتیم و چرخ کجش صدای خنده امان را بلند تر می کرد. ساعت ها در ترمینال فرودگاه وین روی زمین خوابیدیم و غممان هم نبود زیراندازمان سنگ سرد است و پتویمان ژاکت هایمان، کتابی زیر بغلمان و ایج اف امپایرمان به راه، چقدر از کار و دانشگاه فرار کردیم تا بر بام تهران روی خاک های آن تپه ی تیغ دار پهن شویم و شهر را تماشا کنیم و رویا ببافیم. ورق بازی کنیم و شرط ببندیم و  کودکانه زندگی را زندگی کنیم.بعدتر که ما شد من، آمدن ها و رفتن هایی بود اما کسی ماندگار نشد و من ماندم و من و خاطراتم.  همه را جا دادم در کتابچه ی خاطرات ۲۰ سالگی ها و حالا زنی هستم که صبحش آفتاب نزده آغاز می شود و تمام روز را می دود و می دود و می دود. چمدان به دردنخورش خنده اش نمی اندازد و دغدغه هایش رنگ و بویشان کمی عوض شده. هنوز هم پر از آرزوست و می خواهد و می خواهد و می خواهد. ترسو شده بود و جانش در می آمد چشم در چشم دنیا بدوزد و بگوید خوش آمدید، خدا خیرتان بدهد شرتان را کم کنید. روزهای تنهایی خوب درس زندگیش داد اما عادت دارد به سخت ترین راه یاد بگیرد سخت بود اما به نظرم یاد گرفت.  کاش یاد گرفته باشد.

۸۹ با زیبایی اش دهه ی بیست سالگی هایم را خوب تمام کرد. سالش پر بود از روزهای خوب و بدست آوردنی هایی ناب. دیروز کنار آینه ام، همان که از بازار خریدم نشسته بودم و منتظر بودم سال تحویل بشود و در گذشته و آینده تاب می خوردم و می خواستم دنیا فراموشکارم نکند، به روزمرگی تن ندهم. نکند؟ نکند...

چشمانم را باز کردم لحظه اش شده بود. ۱۳۹۰ ! سال تحویلش من هستم  و من. بوی خانه ام را دوست دارم

 *من می گویم دایی تو بخوان هوشیار

لینک
سه‌شنبه ٢ فروردین ،۱۳٩٠ - شقایق