....   

رویاهایم  دچار خاموشی دلگیری شده اند.

ایمیلش را بیشتر از ۲۰ مرتبه خوانده است و می داند صادقانه می گوید بهتر است که تمام بشود، اما کاش قبل از آن فکری به حال آشوب دل من می کرد.  

روز بهاری سردی است و من قرار است دل تنگیم را پشت لبخندی پنهان کنم تا دوستانم که به خانه ی آرزو هایشان می روند خاطرشان مکدر نشود.

ماراتون مهمانی ها و جشن ها که تمام بشود به کنجی خواهم خزید و زخم هایم را خواهم لیسید.

 

 

لینک
پنجشنبه ٤ فروردین ،۱۳٩٠ - شقایق