ممنون که رفتی...   

وقتی می‌روی

در را پشتِ سرت ببند!

این خانه

میهمان‌ْخانه نمی‌شود دیگر.

*ر.کاظمی *شقایق ب.

لینک
چهارشنبه ۱٧ فروردین ،۱۳٩٠ - شقایق