این چه جهانیست...   

این چه جهانیست ...

دلم آشوب است، از شنیدن خبر مرگ می ترسم. کابوس به سراغم می آید.

 این چه جهانیست ...

نمیرید، از تسلیت گفتن بیزارم، از تسلیت شنیدن هم بیزارم. با چه زبانی بگویم نمیرید 

این چه جهانیست...

آرام باش، آرام، آرام

این چه جهانیست...

سقف آسمان کوتاه می شود، به طرفم می آید، دیگر نمی خواهم خبر مرگ بشنوم

این چه جهانیست...

خواهر دوستم بود، می دانستم مریض است. دختر را که می دیدم سعی می کردم نگاهم را بدزدم تا چشمم به چشمانش نیفتد.

این چه جهانیست...

این همه نذر کرده بودم سالم بشود. مگر خدا نیست. دلم گرفته است. حالم از این دنیا به هم می خورد، دلم آشوب است، دخترک چه می کند. چطور سقف آسمان که کوتاه می شود طاقت می آورد.

لطفآ نمیرید. به چه قسمتان بدهم نمیرید

ترسیده ام

دیوار های اتاقم به سمتم می آیند

چه خوب که خانه نیستم، شبهای هتل همیشه آدم های مستی دارد.

این چه جهانیست...

ترسیده ام. دیگر نمیرید. بس است.

 

لینک
جمعه ٢۳ اردیبهشت ،۱۳٩٠ - شقایق