راه سوم   

به خاطر ندارم نتوانسته باشم ببخشم. هر چه می گذرد دلم بیشتر گواهی می دهد که نمی توانم. اما می شد عبور کرد. چشمانم را بستم و از کنارش گذشتم. نگاهم را به سویی دیگر دوختم.

لینک
سه‌شنبه ٢٧ اردیبهشت ،۱۳٩٠ - شقایق