صبوری در مرام من نیست، نیست!   

 خانه ی جدید فقط خانه ی من خواهد بود و همیشه گل خواهد داشت و تصویر ماه در دریاچه آخرین تصویر قبل از خواب. خوشحالم و روز می شمارم.  
لینک
چهارشنبه ٢٥ خرداد ،۱۳٩٠ - شقایق