شب مهتاب تب آلود   

تب دارم. انگشتان داغم روی کیبرد می لغزد و چشمانم سنگین است. از نشانه های تکراری پاییز است.

لینک
پنجشنبه ٢۱ مهر ،۱۳٩٠ - شقایق