دل قوی دار   

خسته است. خیلی! 

لینک
چهارشنبه ۱۱ آبان ،۱۳٩٠ - شقایق