33000 فوت بالاتر از زمین   

هواپیما نگاری هم عالمی دارد. 

لینک
جمعه ۱٦ دی ،۱۳٩٠ - شقایق