باز مسافرم. باز هم هزار فرم بايد پر کنم. باز هم بايد دستانم بلرزد که چه خواهد شد. باز اين زندگی چه خوابی برايم ديده خدا می داند. راهی به غير از رفتن نيست. هميشه رفتن سخت بوده اين بار سخت تر از هميشه. نمی دانم اين رفتن بازگشتی دارد يا نه ولی دل قوی دار دختر بيشه شيران دل شير می خواهد.

لینک
پنجشنبه ٢٦ مهر ،۱۳۸٦ - شقایق