:)   

دلم می سوزه برای آدمایی که خوشحال بودن دیگران آزارشون می ده. 

لینک
یکشنبه ۳٠ بهمن ،۱۳٩٠ - شقایق