می گه بیا بریم کلیسا روحت آرام می شه و تنها نگاهش می کنم. 

لینک
پنجشنبه ٢۳ شهریور ،۱۳٩۱ - شقایق