خواب پریش   

برگشته ام به زمان خواب پریشیم. شبها ،کلافه بار ها و بارها بیدار می شوم و قدم می زنم و می خوانم و کار می کنم و دوباره به تخت برمی گردم. خستگی از تنم نمی رود 

لینک
جمعه ٢٤ شهریور ،۱۳٩۱ - شقایق