.......   

پری کوچک غمگین را می شناسی که دلش را در یک نی لبک چوبین آرام آرام می نوازد؟ تازگی ها دیدی اش؟ این روزها دلش آرام نیست. عادت ندارد آه و ناله کند. عادت ندارد آدمها را قضاوت کند. خیلی عادت های دیگر هم ندارد.

آهای با توام، چشمهایت را درویش کن. دغدغه این روزهایم نشو! 

لینک
دوشنبه ۱٠ اردیبهشت ،۱۳۸٦ - شقایق