آشوب   

خستگی می نشیند به استخانت. انگار که همه ی بار  عالم را بر شانه هایت حمل می کنی. از ان شب هاست. 

لینک
پنجشنبه ۱۳ شهریور ،۱۳٩۳ - شقایق