...   

وقاحت هم حدی دارد!

لینک
جمعه ۱٦ آذر ،۱۳۸٦ - شقایق