گاهی احساس ميکنی خالی است. چيزی در درونت می شکند. هر چه قوی تر باشی محكم تر فشارت می دهد. تا جایی که ديگر زوری نداشته باشی. نمی دانم فلسفه اش چيست تنها می دانم خدا هميشه برايم بهترين نقشه ها را دارد. بهترين ها را! فقط می خواهد سخت تر شوم. نمی دانم آخر فایده مثل خرچنگ سفت شدن چيست. دارم شبيه خرچنگ پخته می شوم. بيرونش سخت و سخت تر می شود و از درون نرم و شکننده.

لینک
یکشنبه ٩ دی ،۱۳۸٦ - شقایق