آستانه تحملم پایین تر از چیزی است که تحملت کنم.

پ.ن:  بی نام خوش ذوق آسمان بی ماه این شبهایم آخرین چیزی که لازم دارد رمز و راز است.

لینک
یکشنبه ٧ بهمن ،۱۳۸٦ - شقایق