سیزده روز است که انگشت شست دستم خواب رفته و نمی توانم چیزی بنویسم.

لینک
پنجشنبه ٩ اسفند ،۱۳۸٦ - شقایق