چشمان گرد شده من   

اصولا همه آدم ها نکته جالبی دارند و جوری توجهم را جلب می کنند. یکی ژست می گیرد، یکی دماغش سر بالاست، یکی بسیار مودب است، یکی لبخند زیبایی دارد، دیگری بی چشم و روست، آن یکی شاد و سر حال، یکی گیج، یکی مهربان، یکی باهوش، یکی بی نزاکت یکی خیلی شیک. یکی صدای خوبی دارد. یکی چشمان وقیحی دارد. خلاصه... اما بعضی ها خاص اند. آنقدر خاص که نه تنها توجه آدم را جلب می کنند بلکه تا مدت ها از ذهنت خارج نمی شوند...

 ۱۳بدر قلابی، بوی جگر، ما که حتی سیبی همراه نداشتیم، شبی دراز، دراز تر از همه خیال های من.

لینک
سه‌شنبه ٢٠ فروردین ،۱۳۸٧ - شقایق