این نیز گذشت...   

یازده ماه، یازده ماهی که هر روزش کابوس بود. نگرانی، دل شوره، خستگی. بالاخره تمام شد و برگی از زندگیم ورق خورد. تجربه یک سال گذشته تلخ بود. تلخ و سخت. اما گذشت. کاش درس بگیرم و فراموش نکنم.
دخترک عکسهایت رسید. نگاهت پر از انرژی بود. دلت شاد و لبانت خندان
.

لینک
سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ،۱۳۸٧ - شقایق