نه نه نه!   

می گویم: نمی خواهم

می گوید: صبور باش

می گویم: نمی توانم

می گوید: تلاش کن

می گویم: فرصت کوتاه است و سفر جانکاه

می گوید: تو قوی هستی

می گویم: نمی شود

می گوید: فرصت بده

می گویم: تا کی

می گوید: فقط مدتی

شاید روزها شاید هفته ها شاید هم سال ها. کسی چه می داند. ولی نمی داند که چه زود دیر می شود.

من جویده شدم

و ای افسوس که به دندان سبعیت

و هزار افسوس بدان خاطر که رنج جویده شدن را به گشاده رویی

تن در دادم...

لینک
یکشنبه ۱٦ اردیبهشت ،۱۳۸٦ - شقایق