راوی   

بعضی ها اینگونه اند و بعضی ها هم کاری جز حرافی ندارند. بعضی ها در سکوت کارهای نو می کنند دیگرانی به گندش می کشند. همه جورش را می توان پیدا کرد. دنیا است دیگر. 
خواهرکانم به خانه رفته اند و من تنها توانستم دلم را همراهشان کنم.
 

لینک
جمعه ٦ اردیبهشت ،۱۳۸٧ - شقایق