...   

امیدوارم هرگز در زندگیتان گیر آدمی نیفتید که ندانید تکلیفتان چیست.  اگر دیر کنند طلبکارند که چرا نگران نشدید. اگر نگران شوید طلبکارند که چرا سخت می گیری. اگر ناراحت شوی که دیر کردند طلبکارند که چرا درک نمیکنی. اگر هم اصلاً ناراحت نشوی باز هم طلبکارند که مگر ارزش نداشت که ناراحت شوی. می دانید راه حل  چیست؟ همیشه زود اعتراف کنید که از بیخ و بن مقصرید و متاسف.اگر همه اینها را می دانید باز هم از سرتان دود بلند می شود. مرض از خودتان است. مثل من. 

لینک
یکشنبه ٩ تیر ،۱۳۸٧ - شقایق