برده داران زمانه چوب حراجم زدند                چوب اول که برآمد خود خریدم خویش را

لینک
چهارشنبه ٢٠ شهریور ،۱۳۸٧ - شقایق