دنیا را جشن گرفتم...   

موزه ی کودکان شیکاگو دنیا را جشن گرفته بود. با وجودی که بچه ندارم اما دیدن غرفه ی یلدای ایرانی با حافظ و انارش وسوسه ام کرد. هدف برنامه شان بی نظیر بود. کودکانی با اجدادی از سرزمین های مختلف. چینی، فیلیپینی، ایرانی، ایرلندی، افغانی... بچه ها لباس های محلی کشور هایشان را پوشیده بودند و می رقصیدند. .

یادم رفته بود گاهی چقدر متولد شدن در مکانی جغرافیایی می تواند تلخ باشد

پی نوشت: خواهرم را قرار است بعد از دو سال و اندی ببینم... این روزها ساعت می شمارم

 

 

لینک
شنبه ٢۳ آذر ،۱۳۸٧ - شقایق